Close

PLDA (Professional Lighting Designers’ Association) Etik Kuralları

1. Bu dökümanda: “Tasarımcı” – PLDA için Aydınlatma Tasarımcısı anlamında (Profesyonel ve Bağlı Üyelikler). “Komite” – Profesyonel üyelerden seçilen 3 Etik Komitesi olarak kullanılır.

2. Tasarımcı profesyonel görevlerini yerine getirirken, sağlık, emniyet ve güvenlik unsurlarını dikkate alarak hareket eder.

3. Tasarımcı profesyonel hizmetlerini beceri ve yetkinlikleri çerçevesinde verir.

4. Tasarımcı, iş onurunu, profesyonel saygınlığını ve müşterisine/müşterilerine ve emsal olanlara bağlılığını koruyarak, uygun ve adil bir biçimde profesyonel hizmet verir.

5. Tasarımcı, profesyonel çalışmalarını sürdürürken, meslektaşları ile haksız rekabetten veya bunların yaratıcı haklarına zarar vermekten sakınır.

6. Müşteri çalışmaya başlamadan önce veya çalışmaya başladıktan makul bir süre sonra iş ile ilgili olarak bir sözleşme yapar. Kontrat veya iş siparişinde en azından, tasarımcı tarafından verilecek hizmetlerin kapsamı ve kararlaştırılan bedeli yer alır.

7. Müşterinin kendi isteği üzerine özel bir konunun gizli tutulmaması durumu hariç, tasarımcı profesyonel görevlerini yerine getirirken, müşterinin özel ve iş ile ilgili konularını gizli tutmaya gayret gösterir. Tasarımcı, yapılan çalışmalar süresince kendi çalışanlarının edindiği bilgileri de gizli tutmalarını sağlamaya gayret gösterir.

8. Tasarımcı, eğer müşteriye karşı görevlerini kişisel nedenlerden dolayı yapamayacağı endişesini taşıyor veya önceden başka müşterilerine karşı yükümlülükleri olmasından dolayı işi yapamayacağını düşünüyorsa, işi almaz.

9. Tasarımcı belli bir proje çerçevesinde belli bir müşteriye verdiği hizmetler ile ilgli olarak tedarikçiler veya üreticilerden herhangi bir ödeme almaz veya başka türde bir fayda talep etmez.

10. Tasarımcı, başka bir tasarımcıya sözleşme ile projenin verilmemiş olduğundan emin olmadan herhangi bir görevi kabul etmez. Böyle bir durumun vuku bulması halinde tasarımcı, görevi sadece, müşterinin bir önceki tasarımcının yazılı onayını kendisine göstermesi koşulu ile kabul eder. Bir önceki tasarımcı ise bu tür bir sözleşmeden sadece aşağıda belirtilen konuların sağlanmış olması koşuluyla feragat eder:

a. Ücreti tamamen ödenmiş olmalıdır.

b. Çizim ve diğer dokümanların kullanımı ile ilgili bir anlaşma mevcuttur.

c. Profesyonel sorumluluğu ve yükümlülüğü ile ilgili bir anlaşma mevcuttur.

d. Bu hususların sağlanmamış olması halinde, konu mahkemeye veya bir hakeme intikal etmesi durumunda bir önceki tasarımcı onayını verecektir.

e. Eğer bir önceki tasarımcı ve müşteri arasında bir uzlaşma sağlanmamış ve konular mahkeme veya tahkim ile çözülmemiş ise dahi, komite, koşullar uygun olduğu takdirde yeni tasarımcıya görevi kabul etme izni verebilir.

f. Yeni tasarımcı, çalışmaya başladığı işin daha önce bir başka tasarımcı tarafından yürütüldüğünü öğrenirse, müşteri açık olan konuları bir önceki tasarımcı ile çözene kadar hizmetlerini durdurur.

11. Eğer tasarımcı, makul olmayan bir süre için aldığı bir işi yapmaktan alıkonulursa ve hatta yukarıda belirtilen tüm koşullar yerine getirilmemişse, komite, uygun görmesi halinde, yeni bir tasarımcının devreye girmesine onay verebilir.

12. Tasarımcı, çalışmayı tamamlamak üzere yeni bir tasarımcı bulmak için kendisine makul bir şans tanınmadığı sürece müşteriye karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeye devam eder. Bu koşul, hizmetin kesilmesini gerektirecek zorlayıcı yasal veya etik bir neden olması durumunda geçerli değildir. Tasarımcı, sözkonusu nedenlerden dolayı hizmetini vermeme kararı almışsa, müşterisine bu durumu derhal yazılı olarak bildirecek ve müşterisinin işlerine zarar vermeyecek bir biçimde hizmetlerini sona erdirecektir.

13. Tasarımcı, başka bir tasarımcının üzerinde çalıştığı veya çalışacağı bir konu hakkında, projeden sorumlu tasarımcının onayı olmaksızın profesyonel görüşünü bildirmez veya danışmanlık hizmeti vermez. Ancak, koşullar bu tür bir müdahalenin gerekliliğini gösteriyorsa, komite, mevcut tasarımcının onayı olmaksızın da bu tür bir profesyonel konsültasyon için onay verebilir.

14. Tasarımcının etik kuralları ihlal ettiği düşünülürse, komite, tasarımcının PLDA’daki üyeliğinin sona erdirilmesini önerme hakkına sahiptir. Bu tür bir öneri, Genel Kurul’da oylamaya sunulur. Komite dışında başka hiçbir organ, etik kuralların ihlal edilmesinden dolayı üyeliğin sona erdirilmesi ile ilgili öneri getirme hakkına sahip değildir. Komite, etik kuralları ihlal ettiği varsayılan tasarımcının erken uyarılmasına ilişkin prosedür dahil, durumu inceleme ve üyeliğini sona erdirme prosedürünü belirler.

15. PLDA üyesinin profesyonel etik kurallarını ihlal ettiği hakkında her şikayet, komitenin incelemesine sunulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir